Právní pomoc.cz

Vaše první právní pomoc…

Hledáte právníka?

Hledejte přímo v katalogu právníků z celé ČR

Potřebujete poradit?

Přidejte zdarma právní dotaz a naši specialisté se mu budou věnovat.
Vložit

Chcete být v katalogu?

Jste právník a chcete být vidět v našem katalogu?
Zapsat se

Novinky z oblasti práva

Odštěpit chci pouze dům a basta aneb lze odštěpit pouze majetek a nikoliv dluhy?

Co když si rozdělovaná společnost přeje v rámci rozdělení vyčlenit část jmění, která je tvořená pouze majetkem (např. pouze akciemi, nemovitostmi, zásobami apod.) a nikoliv dluhy, je možné jí vyhovět? Otázka tedy přesně zní, zda je nezbytné odštěpit vždy část majetku i s dluhy, nebo lze odštěpit i jen určitý majetek, případně též jenom dluhy bez jakéhokoliv majetku (a tedy v podstatě zápornou hodnotu). Odpověď na tuto otázku není na první pohled tak jednoznačná, je totiž nutné brát v potaz, že odštěpovaná část jmění je fakticky specifikována ve dvou rovinách. Jednak právní, kdy v souladu s ustanovením § 250 odst. 1 písm. i) zákona o přeměnách musí projekt rozdělení obsahovat určení, jaký majetek a jaké dluhy jsou ze společnosti odštěpovány. A jednak v rovině účetní, kdy v zahajovací rozvaze nástupnické společnosti, na níž majetek přechází, musí být aktiva i pasiva vždy v rovnováze. A nakonec, ale možná vlastně i úplně nejdříve, je zapotřebí zvážit případné daňové aspekty takového odštěpení.

Vliv nebezpečí a útoku na výměru trestu

Pokud pachatel odvrací přímo hrozící nebezpečí nebo útok směřující vůči zájmu chráněnému trestním zákoníkem,[1] může taková skutečnost způsobit vyloučení jeho trestní odpovědnosti, neboť při kumulativním dodržení všech podmínek krajní nouze nebo nutné obrany bude jeho jednání považováno za čin jinak trestný a bude na něj od počátku pohlíženo jako na jednání dovolené.

Výhrada práva dovolat se neúčinnosti právního jednání

Základní otázkou, která vyvstane na mysli věřitele, když se dlužník začne zbavovat svého majetku je, jakým způsobem mu v tom může zabránit. Klasickým institutem občanského práva k tomu sloužícím byla odporovatelnost, jež byla nahrazena relativní neúčinností. Pro tu je však základní podmínkou časový aspekt – zákonem pevně stanovená lhůta a nově také výslovně splatnost pohledávky věřitele. Zákonem stanovená lhůta však může uplynout ještě předtím, než pohledávka věřitele nabude vykonatelnosti, což by věřiteli znemožnilo následně namítat relativní neúčinnost takového jednání dlužníka.

Právní pomoc v číslech

právníků v katalogu

článků v Právních novinách

počet vyřízených dotazů

Doporučení právníci

Kontaktujte Právní pomoc.cz